چگونه فرآیند بارگیری را مشاهده کنیم؟

2021-05-20

مشتریان می توانند برای نظارت بر بارگیری به کارخانه در هر زمان مراجعه کنند. در غیر این صورت ، تمام جزئیات بارگیری از طریق تصاویر و فیلم ها برای مشتریان ارسال می شود.