نکاتی برای استفاده از لاستیک

2021-06-23

لاستیک ماشینفقط می تواند توسط متخصصان آموزش دیده با تجهیزات ویژه جدا و مونتاژ شود.
لطفاً تأیید کنید که فشار هوا خودرو در حالت کاملاً خنک نرمال است. درستلاستیک pressure is conducive to environmental protection, safety and economy. Too high or too lowلاستیک pressure is dangerous and may cause accidents orلاستیک damage.
لاستیک ماشین of the same specification and model must be used on the same axle, andلاستیکs of different sizes or configurations must not be mixed.
وقتی کهrim is damaged or deformed, it is not allowed to installلاستیکs and continue using it.
When theلاستیک is worn to the wear indicator, you must not continue driving, and theلاستیک should be replaced immediately.
وقتی کهلاستیک cord breaks, the bulge or theلاستیک steel wire and cord are exposed, it must be stopped immediately.
If theلاستیک has been used for too long (more than three years), when the sidewall has serious ozone aging and cracking, it is not allowed to continue to be used.
The surface of theلاستیک shall not be in contact with chemically corrosive materials such as oils and fats.
Theلاستیکs are changed for half a year or every 5000 kilometers.